Otázka: Jaké doklady potřebuji ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 6, 7, 8, 10 a 11?

 Ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 6,  7,  8,  10 a  11 potřebujete následující dokumenty:

 

  • Originál a  prostou kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy).
  • U elektreotechnického vzdělní získaného mimo území ČR je třeba doložit UZNÁNÍ zahraničního vzdělání v České republice (NOSTRIFIKACI).
  • Doklad totožnosti.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (Formulář dodáme po objednání školení).
  • Originál a prostou kopii minulého osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb.
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (Formulář dodáme po objednání školení).
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (Formulář dodáme po objednání školení).
  • Originál a prostou kopii Živnostenského listu (Formulář dodáme po objednání školení).