Otázka: Jaké doklady potřebuji ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 5.?

Ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 5 potřebujete následující dokumenty:

  • Originál a  a prostou kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy).
  • U elektreotechnického vzdělní získaného mimo území ČR je třeba doložit UZNÁNÍ zahraničního vzdělání v České republice (NOSTRIFIKACI).
  • Doklad totožnosti.
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních (Formulář dodáme po objednání školení).
  • V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách.