Otázka: Kdo je osoba znalá - elektrotechnik § 6

(08)
 

(1) Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a) zákona 250/2022 Sb., která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu.

 Elektrotechnik vykonává činnosti (obsluhu, montáž, servis a opravu) na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.

 

(2) Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpov ědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem.

Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.

 

(5) Rozsah odborné způsobilosti podle odstavce 4 se stanovuje podle

a) rozsahu napětí

1. do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí,


(7)  Odpovědná osoba  je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle § 2 písm. b) zákona 250/2022 Sb.; 

Odpovědná osoba vystaví písemný doklad podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení o tom, že pro daný typ činnosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikaci a přesně specifikuje rozsah činností, který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace. Rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je v tomto případě omezen na činnosti do 1 kV střídavého napětí nebo do 1,5 kV stejnosměrného napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu. 

Vydaný doklad omezuje rozsah činností a je platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

 

(8) Osoby, které se pro dále stanovený okruh činností považují za elektrotechniky podle odstavce 1, přestože nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci k výkonu činností v elektrotechnice pro osoby znalé, jsou

a) pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole, a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností, a

b) učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, pokud byli v používání zařízení zaškoleni a jejich znalosti právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) souvisejících s jejich činností byly ověřeny v rozsahu stanoveném v § 9.

 

 
_________________________________________________________
 

Question: Who is a knowledgeable person - electrical engineer

 

(1) An electrical engineer is a person with a professional qualification pursuant to Section 2(a) of Act 250/2022 Coll. who, after training, has passed an examination on professional competence to perform activities in electrical engineering within the specified scope.

 An electrician shall carry out activities on and near electrical equipment independently, except in special cases based on risk assessment.


(2) The minimum required professional experience shall be determined by the responsible person in accordance with the risk assessment of the individual activities carried out by the electrician by means of a local operational safety regulation.

For persons without electrical experience, the local operational safety code shall provide for supervision by a person knowledgeable with a minimum of 2 years' experience for a period of at least 1 year.


(5) The extent of the competence referred to in paragraph (4) shall be determined in accordance with

(a) the voltage range

1. up to 1 kV of alternating voltage or 1.5 kV of direct voltage,

(7) The responsible person shall be entitled to determine, on the basis of the risks for specific activities on electrical equipment, that for a given type of activity the professional qualification may be replaced by a professional qualification pursuant to section 2(b) of Act 250/2022 Coll;

The responsible person shall issue a written document, in accordance with the model set out in Annex 1 to this Regulation, stating that he has determined that a professional qualification is sufficient for the type of activity and specifying the precise scope of activities, which must not exceed the scope of activities of the relevant professional qualification. In this case, the scope of the examination of professional competence in electrical engineering activities and proof of successful completion of the examination of professional competence in electrical engineering activities is limited to activities up to 1 kV AC or 1,5 kV DC in non-explosion hazardous areas.

The document issued limits the scope of activities and is valid only for activities for the relevant legal entity or natural person in business.


(8) Persons who, for the range of activities set out below, consider themselves to be electrical engineers pursuant to paragraph (1), even though they do not meet the specified requirements for professional qualification to perform activities in electrical engineering for knowledgeable persons, shall be

(a) personnel of scientific, research and development institutes who have a university degree, who have passed examinations in electrical engineering, electronics or physics as part of their teaching, or who have passed the final examination in electrical engineering or nuclear physics at a secondary vocational school, and who carry out experimental work at specified scientific, research or development institutes, provided that they have passed, after training, an examination on proficiency to carry out activities in electrical engineering within the scope of the activities carried out; and

(b) teachers who use live electrical equipment in teaching in schools, provided that they have been trained in the use of the equipment and their knowledge of the legal and other occupational safety and health regulations4) related to their activities has been verified to the extent provided for in Section 9.

Government Regulation 194/2022 Coll. § 6
 
 
____________________________________________________________
 
 

Вопрос: Кто является знающим лицом - инженер-электрик

 

(1) Инженер-электрик - это лицо с профессиональной квалификацией в соответствии с § 2(a) Закона 250/2022 Coll., которое после обучения сдало экзамен на профессиональную компетентность для выполнения деятельности в области электротехники в установленной сфере.

 Электротехник должен самостоятельно выполнять работы на электрооборудовании и вблизи него, за исключением особых случаев, основанных на оценке риска.


(2) Минимально необходимый профессиональный опыт определяется ответственным лицом в соответствии с оценкой риска отдельных видов деятельности, выполняемых электромонтером, с помощью местных правил техники безопасности.

Для лиц, не имеющих опыта работы с электрооборудованием, местный свод правил по безопасности эксплуатации должен предусматривать надзор со стороны знающего лица с опытом работы не менее 2 лет в течение не менее 1 года.


(5) Объем компетенции, указанный в пункте (4), определяется в соответствии с

(a) диапазоном напряжения

1. до 1 кВ переменного напряжения или 1,5 кВ постоянного напряжения,

(7) Ответственное лицо имеет право на основании рисков для конкретных видов деятельности на электрооборудовании определить, что для данного вида деятельности профессиональная квалификация может быть заменена профессиональной квалификацией в соответствии с разделом 2 b) Закона 250/2022 Coll;

Ответственное лицо должно выдать письменный документ в соответствии с образцом, приведенным в приложении 1 к настоящим Правилам, в котором говорится, что оно определило, что профессиональная квалификация является достаточной для данного вида деятельности, и указывается точный объем деятельности, который не должен превышать объем деятельности соответствующей профессиональной квалификации. В данном случае объем проверки профессиональной компетентности в области электротехнической деятельности и подтверждения успешного прохождения проверки профессиональной компетентности в области электротехнической деятельности ограничивается деятельностью до 1 кВ переменного тока или 1,5 кВ постоянного тока во невзрывоопасных зонах.

Выданный документ ограничивает сферу деятельности и действителен только для деятельности соответствующего юридического или физического лица в бизнесе.


(8) Лицами, которые для указанного ниже круга деятельности считают себя инженерами-электриками в соответствии с пунктом (1), даже если они не отвечают установленным требованиям к профессиональной квалификации для осуществления деятельности в области электротехники для осведомленных лиц, являются

(a) сотрудники научно-исследовательских институтов, имеющие высшее образование, сдавшие экзамены по электротехнике, электронике или физике в рамках преподавания или сдавшие выпускной экзамен по электротехнике или ядерной физике в средней профессиональной школе и выполняющие экспериментальную работу в указанных научно-исследовательских институтах, при условии, что они сдали после обучения экзамен на квалификацию для выполнения деятельности в области электротехники в рамках выполняемой деятельности; и

(b) преподаватели, использующие электрооборудование под напряжением в процессе преподавания в школах, при условии, что они прошли подготовку по использованию оборудования и их знания правовых и других норм безопасности и гигиены труда4), связанных с их деятельностью, были проверены в объеме, предусмотренном в разделе 9.

Постановление правительства 194/2022 Coll. § 6