Otázka: Jaké DOKLADY potřebujete ke školení  osoba znalá § 6 nebo § 7 podle  NV 194/2022 Sb.

(11)

Přesný seznam dokladů Vám zašleme do mailu spolu s fakturou,
podle typu školení a školeného § 6 nebo § 7.

 1.  Doklad totožnosti.
 2. Vyplněnou kompletní přihlášku a podepsanou (modrou tužkou) osobou odpovědnou za firmu - bude zaslána pře začátkem školení.
 3. Odborná nebo profesní kvalifikace (vzdělání):
  1. Originál a prostou kopii dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy). U elektrotechnického vzdělání získaného mimo území ČR je třeba doložit UZNÁNÍ zahraničního vzdělání v České republice (NOSTRIFIKACI) NEBO
  2. Originál a prostou kopii dokladů profesní kvalifikací kvalifikace získané v Národní soustava kvalifikací NSK.
  3. Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů s vysokoškolským vzděláním kteří v rámci výuky složili zkoušku z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky a učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím doloží originál a prostou kopii vysokoškolských dokladů
 4. Délku praxe, která se prokazuje potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením zkoušené osoby, a to nejméně v délce stanovené pro daný stupeň odborné způsobilosti.
 5. Podklady ke školení místních bezpečnostních předpisů: bez těchto dokladů nelze školení absolvovat.
  1. Výpis z dokumentace - Pracovní a technologické postupy, Provozní a technologické pokyny, Zdroji a příčinami rizik, které souvisejí s činností na elektrických zařízení příslušného druhu napětí která má osoba vykonávat nebo řídit. Popřípadě lze nahradit:
  2. Potvrzením o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 6. Pokud nebudou dodány kompletní dokumenty podle bodů 1 až 4 bude účtována v den školení částka 200,- Kč za DODATEČNÉ ZASLÁNÍ POTVRZENÍ O ABSOLOVÁNÍ ŠKOLENÍ.
 7. Platí pro právnickou podnikající osobu a fyzickou podnikající osobu (OSVČ).
 8. Podnikající osoba (OSVČ) přinese výpis z Živnostenského rejstříku s elektro živností.
 9. Pokud nebudou dodány podklady podle bodu 5 nelze školení absolvovat.
 10. Školení probíhá od 5 přihlášených osob.

 

_________________________________________________________

 

Question: What DOCUMENTS do you need to train a person familiar with Section 6 or Section 7 according to NV 194/2022 Coll.The exact list of documents will be sent to you in the mail together with the invoice - depending on the type of training and the section trained.


     Proof of identity.
    Completed full application form and signed (in blue pencil) by the person responsible for the company - will be sent before the start of the training.
    Professional or vocational qualification (education):
        Original and plain copy of evidence of electrical education (depending on the type of education: teaching certificate, school leaving certificate, university diploma). In the case of electrical education obtained outside the Czech Republic, it is necessary to document the RECOGNITION of foreign education in the Czech Republic (NOSTRIFICATION) OR
        The original and a plain copy of the documents of professional qualifications obtained in the National System of Qualifications NQF.
        Employees of scientific, research and development institutes with a university degree who have passed an examination in electrical engineering, electronics or physics as part of their teaching and teachers who use live electrical equipment in schools shall provide the original and a plain copy of the university documents
    length of experience, as evidenced by a certificate from the employer or by an affidavit from the person being examined, of at least the length specified for the level of competence.
    Supporting documents for training in local safety regulations: without these documents the training cannot be completed.
        Extract from documentation - Working and technological procedures, Operating and technological instructions, Sources and causes of risks related to the activities on electrical equipment of the relevant voltage type to be performed or managed by the person. If applicable, the following may be substituted:
        Certificate of completion of training in the scope of § 9, paragraph 6 of Government Regulation No. 194/2022 Coll., on requirements for professional competence to perform activities on electrical equipment and for professional competence in electrical engineering
    If the complete documents according to points 1 to 4 are not delivered, the amount of CZK 200,- will be charged on the day of training for the ADDITIONAL SENDING OF THE TRAINING GRADUATION CERTIFICATE.
    Valid for legal entity and natural person (self-employed).
    Business person (self-employed) will bring an extract from the Trade Register with electrical trade.
    If the documents as per point 5 are not provided the training cannot be completed.
    The training starts with 5 registered persons

 

_______________________________________________________________________________

 

Вопрос: Какие ДОКУМЕНТЫ нужны для обучения человека, знакомого с разделом 6 или разделом 7 в соответствии с NV 194/2022 Coll.
 Точный список документов будет выслан вам по почте вместе со счетом - в зависимости от типа обучения и обучаемого раздела.


     Удостоверение личности.
    Заполненный полный бланк заявления с подписью (синим карандашом) ответственного лица - будет выслан перед началом обучения.
    Профессиональная или профессиональная квалификация (образование):
        Оригинал и простая копия документа, подтверждающего наличие электротехнического образования (в зависимости от типа образования: сертификат преподавателя, аттестат об окончании школы, диплом университета). В случае электротехнического образования, полученного за пределами Чешской Республики, необходимо документально подтвердить ПРИЗНАНИЕ иностранного образования в Чешской Республике (НОСТРИФИКАЦИЯ) ИЛИ
        оригинал и простую копию документов о профессиональной квалификации, полученной в Национальной системе квалификаций NQF.
        Сотрудники научно-исследовательских и опытно-конструкторских институтов с высшим образованием, сдавшие в рамках преподавания экзамен по электротехнике, электронике или физике, а также учителя, использующие в школах электрооборудование под напряжением, должны предоставить оригинал и простую копию документов о высшем образовании
    стаж работы, подтвержденный справкой от работодателя или показаниями экзаменуемого, не менее указанного для данного уровня компетенции.
    Подтверждающие документы для обучения по местным правилам безопасности: без этих документов обучение не может быть завершено.
        Выписка из документации - Рабочие и технологические процедуры, Оперативные и технологические инструкции, Источники и причины рисков, связанных с деятельностью на электрооборудовании соответствующего типа напряжения, которую будет выполнять или которой будет управлять лицо. В случае необходимости может быть заменено следующим:
        Свидетельство о прохождении обучения в соответствии с § 9, абзац 6 Постановления Правительства № 194/2022 Coll. о требованиях к профессиональной компетентности для выполнения деятельности на электрооборудовании и к профессиональной компетентности в области электротехники.
    Если не будут предоставлены полные документы в соответствии с пунктами 1-4, то за ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОТПРАВКУ СЕРТИФИКАТА О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧЕНИЯ в день обучения взимается 200,- чешских крон.
    Действителен для юридического лица и физического лица (самозанятого).
    Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) предоставляет выписку из торгового реестра с указанием вида деятельности.
    В случае непредоставления документов согласно пункту 5 обучение не может быть завершено.
    Обучение начинается с 5 зарегистрированных человек.