Otázka: Kdo stanovuje OBSAH školení pro osobu poučenou podle NV 194/2022 Sb.

(5)
 

(2) Obsah a časový rozsah poučení podle odstavce 1 jsou stanoveny právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (OSVČ), která provozuje elektrické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických zařízeních podle § 3 odst. 1, s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat.

 

(3) O poučení a ověření znalostí musí být proveden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která poučení a ověření provedla.


V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení a specifikace pracoviště.

 

  • Nařízení vlády 194/2022 Sb. § 4,  odstavec 2 a 3

_____________________________________________________

 

Question: Who determines the COURSE of training for a person instructed according to NV 194/2022 Coll.


(2) The content and time scope of the instruction referred to in subsection (1) shall be determined by the legal entity or natural person in business (self-employed person) operating electrical equipment or carrying out activities on electrical equipment referred to in section 3(1), taking into account the nature and scope of the activities on electrical equipment to be carried out by the persons instructed.


(3) A record of the instruction and verification of knowledge shall be made by the knowledgeable person who carried out the instruction and verification.

The record shall specify the scope of the instruction and the specification of the workplace.

  Government Decree 194/2022 Coll. § 4, point 2 and 3

 

_____________________________________________________________

 

Вопрос: Кто определяет СОДЕРЖАНИЕ инструктажа для лица, проходящего инструктаж в соответствии с NV 194/2022 Coll.


(2) Содержание и временные рамки инструктажа, указанного в подразделе (1), определяются юридическим или физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью (самозанятым), эксплуатирующим электрооборудование или осуществляющим деятельность на электрооборудовании, указанную в разделе 3(1), с учетом характера и объема деятельности на электрооборудовании, которую будут выполнять проинструктированные лица.

(3) Запись об инструктаже и проверке знаний должна быть сделана сведущим лицом, проводившим инструктаж и проверку.

В записи указывается объем инструктажа и спецификация рабочего места.

  Постановление правительства 194/2022 Coll. § 4, параграфы 2 и 3