Otázka: Jaké ČINNOSTI může vykonávat osoba poučená podle NV 194/2022 Sb.

(06)
 

(4) Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů.

 

 Osoba poučená zejména vykonává:

 

a) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny,
 

b) práci (montáž, oprava a servis)  podle pokynů na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,

 

d) práci (montáž, oprava a servis) s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,
 

f) práci na elektrickém zařízení ve zvláštních případech, na které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (OSVČ), která provozuje elektrické zařízení, zpracovala a vydala zvláštní pracovní postup, se kterým byla osoba poučená předem a opakovaně ve stanovených lhůtách seznámena a byla prakticky zacvičena k této činnosti; o seznámení se vyhotoví zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou, která seznámení provedla.

 

 

 ___________________________________________________________

 

 

Question: What ACTIVITIES may be performed by a person instructed according to NV 194/2022 Coll.


(4) The scope of activities that an instructed person may carry out shall be determined by the legal and other occupational safety and health regulations for work on electrical installations, including local operational safety regulations.


 In particular, the instructed person shall perform:


(a) operate electrical equipment independently, without voltage limitation, with the restriction that he/she may touch only those parts of the equipment intended for operation,

(b) work (installation, repair and servicing) as instructed on and near low-voltage and low-voltage electrical equipment without voltage,


(d) work (installation, repair and servicing) under the supervision of a competent person in the vicinity of live uncovered parts of live low-voltage electrical equipment, at a safe distance from them, or up to contact with an insulating cover protecting against accidental contact with a live part,

(f) work on electrical equipment in special cases for which the legal person or self-employed natural person (self-employed person) operating the electrical equipment has drawn up and issued a special working procedure, with which the person instructed has been familiarised in advance and repeatedly within specified time limits and has been practically trained for this activity; a record of the familiarisation shall be drawn up and signed by the person instructed and the person who carried out the familiarisation.


    Government Regulation NV 194/2022 Coll. § 4

 

__________________________________________________________

 

Вопрос: Какие ДЕЙСТВИЯ может выполнять лицо, проинструктированное в соответствии с NV 194/2022 Coll.


(4) Объем работ, которые может выполнять проинструктированное лицо, определяется правовыми и другими правилами охраны труда для работы с электроустановками, включая местные правила техники безопасности.


 В частности, инструктируемое лицо должно выполнять:


(а) самостоятельную эксплуатацию электрооборудования без ограничения напряжения с ограничением прикосновения только к тем частям оборудования, которые предназначены для работы,

(б) работы (монтаж, ремонт и обслуживание) в соответствии с инструкцией на низковольтном и низковольтном электрооборудовании и вблизи него без ограничения напряжения,


(d) работы (монтаж, ремонт и обслуживание) под наблюдением компетентного лица вблизи незакрытых частей низковольтного электрооборудования, находящихся под напряжением, на безопасном расстоянии от них или до соприкосновения с изолирующим кожухом, защищающим от случайного прикосновения к токоведущей части,

(f) работы на электрооборудовании в особых случаях, для которых юридическое лицо или самозанятое физическое лицо (самозанятое лицо), эксплуатирующее электрооборудование, разработало и выдало специальную рабочую процедуру, с которой инструктируемое лицо было ознакомлено заранее и неоднократно в установленные сроки и прошло практическую подготовку для этой деятельности; протокол об ознакомлении должен быть составлен и подписан инструктируемым лицом и лицом, которое проводило ознакомление.


    Постановление правительства NV 194/2022 Coll. § 4