Otázka: Kdo je OSOBA ODPOVĚDNÁ a její povinnosti
              podle NV 194/2022 Sb.

(03)
 
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (OSVČ), která provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností jmenuje odpovědnou osobou.
 
 
 
 
Odpovědná osoba kontroluje, aby činnosti (obsluhu, montáž, servis, opravy a revize) a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení podle § 4 až 8
 
 
§ 6 - osoba znalá - elektrotechnik
 
§ 7 - osoba znalá - vedoucí elektrotechnik
 
§ 8  - osoba znalá revizní technik
 
Některé z činností odpovědné osoby uvedených v § 2 písm. f) mohou být delegovány na další osoby.
 
 
______________________________________________________________
 

Question: Who is the responsible person and his/her obligations under Government Order 194/2022 Coll.

 
A legal person or an entrepreneurial natural person (self-employed) who operates electrical equipment, whose duties include ensuring the safe operation of electrical equipment and establishing rules for the performance of individual activities on the equipment and the organisation or arrangement of the place of performance of these activities, shall appoint a responsible person.

    NV 194/2022 Coll. § 2 paragraph 5. point f)
 
 
 
The responsible person shall ensure that the activities (operation, installation, servicing, repairs and inspections) and the management of activities on and near electrical equipment are carried out in specified cases only by persons qualified for the activity on the electrical equipment in question in accordance with Sections 4 to 8

§ 4 - instructed person

§ 6 - knowledgeable person - electrical engineer

§ 7 - knowledgeable person - lead electrician

§ 8 - knowledgeable person - inspection technician

Some of the activities of the responsible person referred to in § 2(f) may be delegated to other persons.

    NV 194/2022 Sb. § 3 paragraph 3.
 
_______________________________________________________________
 

Вопрос: Кто является ответственным лицом и его/ее обязанности в соответствии с Постановлением Правительства 194/2022 Coll

 
 
Юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель (самозанятый), эксплуатирующее электрооборудование, в обязанности которого входит обеспечение безопасной эксплуатации электрооборудования и установление правил выполнения отдельных действий на оборудовании, а также организация или обустройство места выполнения этих действий, должно назначить ответственное лицо.

    NV 194/2022 Coll. § 2 параграф 5. буква f)
 
 

Ответственное лицо должно обеспечить, чтобы деятельность (эксплуатация, установка, обслуживание, ремонт и проверка) и управление деятельностью на электрооборудовании и вблизи него осуществлялась в установленных случаях только лицами, имеющими квалификацию для деятельности на данном электрооборудовании в соответствии с разделами с 4 по 8

§ 4 - проинструктированное лицо

§ 6 - знающий человек - инженер-электрик

§ 7 - знающее лицо - ведущий электрик

§ 8 - знающее лицо - техник по проверке

Некоторые действия ответственного лица, указанные в § 2(f), могут быть делегированы другим лицам.

    NV 194/2022 Sb. § 3 параграф 3.