Uznání elektro vzdělání pro potřeby vyhlášky 50/1978 Sb. pro cizince.

14.04.2019 08:14

U elektrotechnického vzdělání získaného mimo území ČR je třeba doložit "NOSTRIFIKACI". Nostrifikace (z lat. nostrum = „naše“) je rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání - tedy v ČR.

 

For electrotechnical education acquired outside the Czech Republic it is necessary to document "NOSTRIFICATION". Nostrification (from lat. Nostrum = "our") is a decision on the validity of a foreign certificate by domestic authorities. Thus, the degree of foreign education (basic, secondary, higher vocational or university) achieved is recognized as equivalent to the relevant level of home education - ie in the Czech Republic.

 

Для получения электротехнического образования, приобретенного за пределами Чешской Республики, необходимо оформить документ «НОСТРИФИКАЦИЯ». Нострификация (от лат. Nostrum = "наша") - это решение о действительности иностранного сертификата национальными органами. Таким образом, достигнутая степень иностранного образования (базовое, среднее, высшее профессиональное или университетское) признается эквивалентной соответствующему уровню домашнего образования, т.е. в Чешской Республике.