Otázka: Které, osoby (zaměstnaci) potřebují školení podle nařízení vlády  NV 194/20 22 Sb. 

(01)
 
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba (OSVČ) provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti (obsluhu, montáž, servis, oprava a revizi) na elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti (obsluha, montáž, servis, opravy a revize) a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen odborně způsobilé fyzické osoby podle § 19 zákona  250/2021 Sb. se splněním požadavků na jejich způsobilost podle
 
 
§ 6 - osoba znalá - elektrotechnik
 
§ 7 - osoba znalá - vedoucí elektrotechnik
 
a osoby odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 11 zákona zákona 250/2021 Sb. (revize) se splněním požadavků na jejich způsobilost podle 
 
§ 8  - osoba znalá -  revizní technik 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________
 

Which persons (employees) need training according to Government Order 194/2022 Coll.

 
 A legal person and an entrepreneurial natural person (self-employed person) operating electrical equipment or carrying out activities on electrical equipment shall ensure that activities (operation, installation, servicing, repair) and management of activities on and near electrical equipment are carried out in specified cases only by professionally qualified natural persons in accordance with Section 19 of Act 250/2021, meeting the requirements for their competence in accordance with
 
§ Section 4 - person in charge
 
§ Section 6 - knowledgeable person - electrical engineer
 
§ 7 - knowledgeable person - senior electrician
 
and persons professionally qualified to perform work on electrical equipment pursuant to § 11 of Act 250/2021 Coll. (inspection), meeting the requirements for their competence pursuant to
 
§ 8 - knowledgeable person - revision engineer
 
 
   NV 194/2022 Coll. § 3 paragraph 1.
 
______________________________________________________________
 

Какие лица (сотрудники) нуждаются в обучении в соответствии с Распоряжением Правительства 194/2022 Coll.

 
 Юридическое лицо и физическое лицо-предприниматель (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующее электрооборудование или осуществляющее деятельность на электрооборудовании, должно обеспечить, чтобы деятельность (эксплуатация, монтаж, обслуживание, ремонт) и управление деятельностью на электрооборудовании и вблизи него осуществлялась в установленных случаях только профессионально квалифицированными физическими лицами в соответствии со статьей 19 Закона 250/2021, отвечающими требованиям к их компетенции в соответствии с
 
§ 4 - ответственное лицо
 
§ 6 - компетентное лицо - инженер-электрик
 
§ 7 - компетентное лицо - старший электрик
 
и лица, имеющие профессиональную квалификацию для выполнения работ на электрооборудовании в соответствии с § 11 Закона 250/2021 Св. зак. (инспекция), отвечающие требованиям к их компетенции в соответствии с
 
§ 8 - компетентное лицо - инженер по ревизии

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
 
 
   NV 194/2022 Coll. § 3 параграф 1.
 
 
______________________________________________________________