Otázka: Kdo NEPOTŘEBUJE školení podle nařízení vlády NV 194/2022 Sb.

(02)
 
Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení

se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.
 
 
__________________________________________________

 

Question: Who does NOT require training according to Government Regulation 194/2022 Coll.

 
 
The operation of low-voltage and low-voltage electrical equipment shall not be considered as an activity on electrical equipment requiring professional competence under this Regulation.
 
 
    Government Regulation NV 194/2022 Coll. § 3 paragraph 2
 
 
___________________________________________________
 

Вопрос: Кому НЕ требуется обучение в соответствии с Правительственным постановлением 194/2022 Coll.

 
 
Эксплуатация низковольтного и низковольтного электрооборудования не рассматривается как деятельность на электрооборудовании, требующая профессиональной компетентности в соответствии с настоящими Правилами.
 
   Правительственное постановление NV 194/2022 Coll. § 3 абзац 2