A person knowledgeable of § 6 or 7 according
to Government Regulation 194/2022 Coll.

 
For details about the training and what documents to bring, please visit here

Documents you need for the training:  
    
1) ID.
2) Completed full application form and signed (in blue pencil) by the person responsible for the company Attachment 1 - Application Form. -
we will deliver after registration for the training
3) Professional or vocational qualification (education):
a) Original and a plain copy of the evidence of electrical engineering education (depending on the type of education: teaching certificate, school-leaving certificate, university diploma). In the case of electrotechnical education obtained outside the Czech Republic, it is necessary to document the RECOGNITION of foreign education in the Czech Republic (NOSTRIFICATION) OR
b) Original and a plain copy of documents of professional qualifications obtained in the National Qualifications System
c) Employees of scientific, research and development institutes with higher education who have passed an examination in electrical engineering, electronics or physics as part of their teaching and teachers who use live electrical equipment in schools shall provide the original and a plain copy of the university documents
(4) Length of experience, as evidenced by the employer's certificate or by an affidavit of the examinee, of at least the length specified for the level of competence Annex 1 - Application form.
5) Supporting documents for training in local safety regulations: without these documents the training cannot be completed
a) Extract of the documentation of OSH - Working and technological procedures, Operating and technological instructions, Sources and causes of risks related to the activities on electrical equipment of the relevant voltage type to be performed or managed by the person, if applicable, can be substituted
b) Certificate of completion of training in the scope according to Article 9(6) of Government Regulation No.194/2022 Coll., on requirements for professional competence to perform activities on electrical equipment and for professional competence in electrical engineering Annex 2 - Certificate of completion......
6) If the complete documents according to points 1 to 3 are not delivered, the amount of CZK 200,- will be charged on the day of training for the ADDITIONAL SENDING OF THE CERTIFICATE OF TRAINING GRADUATION.
7) Valid for legal and natural (self-employed) business person.
8) If the documents under point 5 are not provided, the training cannot be completed.
9) The training is from 3 registered persons.
 
 
 


 

Podrobnosti o školení a jaké doklady máte mít sebou  najdete zde

Doklady které potřebujete ke školení:  
    
1)    Doklad totožnosti.
2)    Vyplněnou kompletní přihlášku a podepsanou (modrou tužkou) osobou odpovědnou za firmu Příloha 1 - Přihláška. - dodáme po přihlášení naškolení
3)    Odborná nebo profesní kvalifikace (vzdělání):
a)    Originál a prostou kopii dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy). U elektrotechnického vzdělání získaného mimo území ČR je třeba doložit UZNÁNÍ zahraničního vzdělání v České republice (NOSTRIFIKACI) NEBO
b)    Originál a prostou kopii dokladů profesní kvalifikací kvalifikace získané v Národní soustava kvalifikací
c)    Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů s vysokoškolským vzděláním kteří v rámci výuky složili zkoušku z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky a učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím doloží originál a prostou kopii vysokoškolských dokladů
4)    Délku praxe, která se prokazuje potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením zkoušené osoby, a to nejméně v délce stanovené pro daný stupeň odborné způsobilosti Příloha 1 - Přihláška.
5)    Podklady ke školení místních bezpečnostních předpisů: bez těchto dokladů nelze školení absolvovat
a)    Výpis dokumentace BOZP - Pracovní a technologické postupy, Provozní a technologické pokyny, Zdroji a příčinami rizik, které souvisejí s činností na elektrických zařízení příslušného druhu napětí která má osoba vykonávat nebo řídit popřípadě lze nahradit
b)    Potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice Příloha 2  - Potvrzení o absolvování……
6)    Pokud nebudou dodány kompletní dokumenty podle bodů 1 až 3 bude účtována v den školení částka 200,- Kč za DODATEČNÉ ZASLÁNÍ POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ.
7)    Platí pro právnickou a fyzickou (OSVČ) podnikající osobu.
8)     Pokud nebudou dodány podklady podle bodu 5 nelze školení absolvovat.
9)     Školení probíhá od 3 přihlášených osob.

 

 

Objednat