Training in accordance with GOVERNMENT REGULATION 
NV 194/2022 Coll. § 4 Person instructed
 
 
- The training syllabus and necessary documents can be found here

- The full Government Regulation 194/2022 can be found here.


 § Section 4 Person instructed - extract from the Government Regulation who is the person instructed and who sets the training syllabus.

(1) An instructed person is a professionally qualified person under section 19 of the Act who has been trained within the scope of his/her activities in the legal and other regulations to ensure occupational safety and health4) for work on and near electrical equipment, has been trained in the possible sources and causes of risks on and near electrical equipment, has been warned of possible hazards from electrical equipment, has been familiarised with procedures for first aid in the event of electric shock and has had this knowledge verified; a knowledgeable person whose examination under this Regulation has lapsed shall also be deemed to be an instructed person, and that person may regain the level of competence of a knowledgeable person after successfully passing the examination on competence to carry out activities in the electrical sector.


(2) The content and time scope of the instruction referred to in subsection (1) shall be determined by the legal entity or natural person undertaking the operation of electrical equipment or activities on electrical equipment referred to in subsection (1) of section 3, taking into account the nature and scope of the activities on electrical equipment to be carried out by the persons instructed.Order training

 

 Školení podle NAŘÍZENÍ VLÁDY NV 194/2022 Sb.  § 4 Osoba poučená

 

- Osnovu ke školení a potřebné dokumenty najdete zde

- Celé nařízení vlády 194/2022 Sb. najdete zde

 § 4 Osoba poučená - výpis z nařízení vlády kdo je to osoba poučená a kdo stanovuje osnovu školení.

(1) Osoba poučená je odborně způsobilá osoba podle § 19 zákona, která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(2) Obsah a časový rozsah poučení podle odstavce 1 jsou stanoveny právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která provozuje elektrické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických zařízeních podle § 3 odst. 1, s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Objednat