Otázka: Jaké doklady potřebuji ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 6, 7, 8 zaměstnanec ?

 

Od 1.7.2022 nahrazeno zákonem 250/2021 Sb. a následným nařízením vlády NV 194/2022 Sb. Více v záložce Elektrotechnik a Vedoucí elektrotechnik

 

 

Školení v našich termínech provádíme v menších skupinkách (max. 10 účastníku) spíše diskusního typu.

 

Školení je rozděleno na dvě časti.

 

První část jsou přednášky k problematice vyhlášky 50/1978 Sb., legislativa (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), bezpečnost, předcházení úrazu elektrickým proudem a zdravověda.  (Délka přednášek je 5-6 hodin).

 

Obsah školení:

 • Úvod.
 • Účinky elektrického proudu na lidský organizmus.
 • Zdravověda.
 • Základní legislativa (zákony, nařízení vlády, vyhlášky).
 • Legislativa -  zejména:
 1. Zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce, Část pátá, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 2. Zákon 251/2005 Sb. - O inspekci práce.
 3. Zákon 174/1968 Sb. (TIČR) – O státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
 4. Zákon 309/2006 Sb. - Zákon se upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 5. Zákon 22/1997 Sb. (CE)  - O technických požadavcích na výrobky
 6. Zákon 90/2016 Sb. (CE)  - O technických požadavcích na výrobky
 7. NV 378/2001 Sb – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 8. NV 201/2010 Sb.  - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
 9. NV 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 10. Vyhláška 73/2010 Sb. - Vyhrazených elektrických zařízení.
 11. Vyhláška 50/1978 Sb. - Odborná způsobilosti v elektrotechnice.
 • Přehled aktuálních ČSN – obor elektro - zejména:.
 1. ČSN EN 50110-1 ed.3  - Obsluha a práce na elektrických zařízení.
 2. ČSN 33 2000-4-41 ed 3 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem .
 3. ČSN EN 61140 ed. 2. - Ochrana před úrazem el. proudem.
 4. ČSN 33 2130 ed. 3  - Vnitřní elektrické rozvody.
 5. ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Prostory s vanou a nebo sprchou.
 6. ČSN EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí IP-kód).
 7. ČSN ISO 3864-1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.
 8. ČSN 33 0165 ed.2– Značení vodičů barvami nebo číslicemi.
 9. ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 – Staveniště a demolice.
 10. ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení.
 11. ČSN 33 1600 ed.2 -  Revize a kontroly elektrických spotřebičů.
 • Hromosvody a přepěťové ochrany.
 1. ČSN EN 62305-1 ed. 2 Obecné principy (34 1390) - ze září 2011
 2. ČSN EN 62305-2 ed. 2 Řízení rizika (34 1390) - z února 2013
 3. ČSN EN 62305-3 ed. 2 Hmotné Škody na stavbách a nebezpečí života - z ledna 2012
 4. ČSN EN 62305-4 ed. 2 Elektrické a elektronické systémy ve stavbách - ze září 2011
 • Doporučenou literaturu ke zkouškám najdete zde.

 

Druhá část je zaměřena na přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb. 3 x testy  a závěrečného písemného přezkoušení (délka přezkoušení je  kolem 60 minut).

 

 

Ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 6,7,8 - zaměstnanec potřebujete následující dokumenty:

 • Doklad totožnosti.
 • Originál a  a prostou kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy).
 • U elektreotechnického vzdělní získaného mimo území ČR je třeba doložit UZNÁNÍ zahraničního vzdělání v České republice (NOSTRIFIKACI).
 • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních a práce ve výškách  (Formulář dodáme po objednání školení).
 • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe dle elektro vzdělání. Více informací zde. (Formulář dodáme po objednání školení)
 • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Doporučenou literaturu ke zkouškám najdete zde.
 • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (Formulář dodáme po objednání školení).

  Více zde:
  https://www.skolenirevizeelektro.cz/products/otazka%3a-jake-doklady-potrebuji-ke-skoleni-a-prezkouseni-podle-vyhlasky-50-1978-sb-%c2%a7-6%2c-7%2c-8%3a/