Otázka: Jaké doklady potřebuji ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 11 ?

 
Od 1.7.2022 nahrazeno zákonem 250/2021 Sb. a následným nařízením vlády NV 194/2022 Sb. Více v záložce Elektrotechnik a Vedoucí elektrotechnik
 

 

Školení v našich termínech provádíme v menších skupinkách (max. 10 účastníku) spíše diskusního typu.

 

Školení je rozděleno na dvě časti.

 

První část jsou přednášky k problematice vyhlášky 50/1978 Sb., legislativa (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), bezpečnost, předcházení úrazu elektrickým proudem a zdravověda.  (Délka přednášek je 4-5 hodin).

 

Obsah školení:

 • Úvod.
 • Účinky elektrického proudu na lidský organizmus.
 • Zdravověda.
 • Základní legislativa (zákony, nařízení vlády, vyhlášky).
 • Legislativa -  zejména:
 1. Zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce, Část pátá, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 2. Zákon 251/2005 Sb. - O inspekci práce.
 3. Zákon 174/1968 Sb. (TIČR) – O státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
 4. Zákon 309/2006 Sb. - Zákon se upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 5. Zákon 22/1997 Sb. (CE)  - O technických požadavcích na výrobky
 6. Zákon 90/2016 Sb. (CE)  - O technických požadavcích na výrobky
 7. NV 378/2001 Sb – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 8. NV 201/2010 Sb.  - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
 9. NV 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 10. Vyhláška 73/2010 Sb. - Vyhrazených elektrických zařízení.
 11. Vyhláška 50/1978 Sb. - Odborná způsobilosti v elektrotechnice.
 • Přehled aktuálních ČSN – obor elektro - zejména:.
 1. ČSN EN 50110-1 ed.3  - Obsluha a práce na elektrických zařízení.
 2. ČSN 33 2000-4-41 ed 3 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem .
 3. ČSN EN 61140 ed. 2. - Ochrana před úrazem el. proudem.
 4. ČSN 33 2130 ed. 3  - Vnitřní elektrické rozvody.
 5. ČSN EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí IP-kód).
 6. ČSN ISO 3864-1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.
 7. ČSN 33 0165 ed.2– Značení vodičů barvami nebo číslicemi.
 8. ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení.
 9. ČSN 33 1600 ed.2 -  Revize a kontroly elektrických spotřebičů.
 • Vyhláška 50/1978 Sb.
 • Doporučenou literaturu ke zkouškám najdete zde.

 

Druhá část je zaměřena na přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb. 2 x testy  a závěrečného písemného přezkoušení (délka přezkoušení je  kolem 60 minut).

 

Ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 5 potřebujete následující dokumenty:

 • Originál a  a prostou kopie dokladů o dosaženém vysokoškolského vzdělání.
 • Doklad totožnosti.
 • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických zařízeních (Formulář dodáme po objednání školení).

 

Kdo má nárok na Vyhlášku 50/1978 Sb. §11 (citace vyhlášky).

§ 11

Kvalifikace ve zvláštních případech

(1) Absolventi vysoké školy elektrotechnické a absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů, se považují na svých pracovištích za pracovníky pro řízení činnosti, pokud složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Jejich znalosti musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.

(2) Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, se považují za pracovníky pro samostatnou činnost, pokud složili po zaškolení zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Jejich znalosti musí být ověřovány nejméně jednou za tři roky.

(3) Učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.