Otázka: Kdo je OSOBOU ZNALOU § 5 podle nařízení vlády NV 194/2022 Sb.

(7)
 
§ 5
 

(1) Osobou znalou je
 

a) osoba znalá pro samostatnou činnost § 6 (dále jen ele ktrot ec hnik“),
 

b) osoba znalá pro řízení činnosti § 7 (dále jen „vedoucí elektrotechnik“) a
 

c) revizní technik § 8.
 

(2) Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle § 19 zákona 250/2022 Sb.
 

(3) Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává na základě zákona revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí.

 

 
______________________________________________________________
 
 

Question: Who is a KNOWN PERSON

 
 
§ 5

(1) A person with knowledge is

(a) a person skilled for independent activity (hereinafter referred to as an "electrician"),

(b) a person knowledgeable in the management of the activity (hereinafter referred to as the "lead electrician"); and

(c) a revision engineer.

(2) A knowledgeable person is professionally qualified to carry out all work on electrical equipment within the scope of the issued proof of successful completion of the examination on professional competence to carry out activities in electrical engineering pursuant to Section 19 of Act 250/2022 Coll.

(3) Inspections of dedicated electrical equipment shall be carried out on the basis of the law by an inspection technician with a certificate of professional competence for activities on dedicated electrical equipment of the appropriate scope for carrying out inspections.


    Government Regulation NV 194/2022 Coll. § 5
 
 
_____________________________________________________________
 
 
 

Вопрос: Кто является ЗНАКОМЫМ ПЕРСОНАЖОМ

 
 
§ 5

(1) Знающим лицом является

(a) лицо, имеющее квалификацию для самостоятельной деятельности (далее именуемое "электрик"),

(b) лицо, обладающее знаниями в области управления деятельностью (далее именуемое "ведущий электрик"); и

(c) инженер по ревизии.

(2) Знающее лицо обладает профессиональной квалификацией для выполнения всех работ на электрооборудовании в рамках выданного подтверждения успешного прохождения экзамена на профессиональную компетентность для выполнения деятельности в области электротехники в соответствии с § 19 Закона 250/2022 Coll.

(3) Проверки специального электрооборудования должны проводиться на основании закона техником по проверке, имеющим сертификат профессиональной компетенции для деятельности на специальном электрооборудовании соответствующего объема для проведения проверок.


    Постановление правительства NV 194/2022 Coll. § 5