Otázka: Kdo je osoba znalá - VEDOUCÍ ELEKTROTECHNIK § 7 podle NV 194/2022 Sb.

(09)
 

(1) Vedoucím elektrotechnikem může být pouze osoba, která má odbornou kvalifikaci podle § 2 písm. a) zákona 250/2022 Sb, splňuje požadavek minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 zákona 250/2022 Sb. a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu.

Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpis

.

(2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí

a) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E2A a E3A,


(3) Z minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 musí být absolvována praxe na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku. Pro účely tohoto nařízení se rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice stanovuje v souladu s rozsahem oprávnění podle přílohy č. 3 k nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

8) Absolventi přírodovědecké fakulty vysoké školy oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů a nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci pro osoby znalé, se považují na svých pracovištích za vedoucí elektrotechniky, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností.

_________________________________________________________________

 

Question: Who is a knowledgeable person - ELECTRICAL ENGINEER


(1) Only a person who has a professional qualification pursuant to section 2(a) of Act 250/2022, who meets the minimum length of professional experience requirement pursuant to section 2 of Act 250/2022, and who, after training, has passed an examination of professional competence to perform electrical engineering activities within the specified scope may be a lead electrician.

The chief electrical engineer may carry out all the activities that an electrical engineer may carry out, activity management, operation management and design of dedicated electrical equipment, which is not subject to authorisation under any other legal regulation

.

(2) The minimum length of professional experience required to be carried out on electrical installations, according to their scope and type, in order to act as a chief electrical engineer shall be

(a) 2 years for the scope designated by other legislation as E2A and E3A,

(3) Of the minimum length of professional experience referred to in subsection (2), at least 1 year's experience must have been completed on electrical equipment of the relevant type and voltage. For the purposes of this Regulation, the scope of the examination of professional competence to perform activities in electrical engineering shall be determined in accordance with the scope of authorisation in accordance with Annex 3 to the Government Regulation on reserved technical electrical equipment and requirements for ensuring their safety.

(8) Graduates of the science faculty of a college of physics who work as assistants in the laboratories of schools of all levels and do not meet the established professional qualification requirements for knowledgeable persons shall be considered as heads of electrical engineering at their workplaces if they have passed an examination on professional competence to perform activities in electrical engineering within the scope of the activities performed after training.

 

    Government Regulation 194/2022 Coll. § 6

 

_________________________________________________________________

Вопрос: Кто является знающим человеком - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕР


(1) Ведущим электриком может быть только лицо, имеющее профессиональную квалификацию в соответствии с разделом 2(a) Закона 250/2022, отвечающее требованию минимального стажа работы по специальности в соответствии с разделом 2 Закона 250/2022 и сдавшее после обучения экзамен на профессиональную компетентность для выполнения электротехнической деятельности в установленной сфере.

Главный инженер-электрик может выполнять все виды деятельности, которые может выполнять инженер-электрик, управление деятельностью, управление эксплуатацией и проектирование специального электрооборудования, которые не подлежат разрешению в соответствии с любым другим правовым регулированием

.

(2) Минимальный стаж работы в электроустановках, в зависимости от их объема и типа, необходимый для работы в качестве главного инженера-электрика, составляет

(a) 2 года для областей, обозначенных в других законодательных актах как E2A и E3A,

(3) Из минимальной продолжительности профессионального опыта, указанного в подразделе (2), по меньшей мере 1 год должен быть проведен на электрооборудовании соответствующего типа и напряжения. Для целей настоящего Постановления объем проверки профессиональной компетентности для выполнения деятельности в области электротехники определяется в соответствии с объемом авторизации согласно приложению 3 к Правительственному постановлению о резервном техническом электрооборудовании и требованиях по обеспечению его безопасности.

 

(8) Выпускники естественно-научного факультета физического колледжа, работающие ассистентами в лабораториях школ всех уровней и не отвечающие установленным профессиональным квалификационным требованиям к знающим людям, рассматриваются в качестве руководителей электротехнических работ на своих рабочих местах, если они сдали экзамен на профессиональную компетентность для выполнения деятельности в области электротехники в рамках деятельности, выполняемой после обучения.
    

 Постановление Правительства 194/2022 Coll. § 6