Otázka: Kdo je osoba poučena § 4

(04)
 
Osoba poučená je odborně způsobilá osoba podle § 19 zákona 250/2021 Sb., která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost (obsluhu, montáž, servis a opravu) na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny
 
za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé.
 
 
_____________________________________________________________________
 
 

Question: Who is the person instructed

 
 
An instructed person is a professionally qualified person pursuant to Section 19 of Act 250/2021 Coll., who has been trained within the scope of his/her activities on legal and other regulations to ensure occupational safety and health4) for activities (operation, assembly, service and repair) on and near electrical equipment, has been trained in the possible sources and causes of risks on and near electrical equipment, has been warned of possible hazards from electrical equipment, has been familiarised with procedures for providing first aid in the event of electric shock and has had this knowledge verified;

a knowledgeable person whose examination under this Regulation has lapsed shall also be deemed to be an instructed person, and that person may regain the level of competence of a knowledgeable person after successfully passing the examination on competence to carry out activities in the electrical sector.

    NV 194/2022 Coll., § 4, paragraph 1.
 
 
____________________________________________________________________________
 
 

Вопрос: Кто этот человек, проинструктированный


Проинструктированное лицо - это профессионально квалифицированное лицо в соответствии со статьей 19 Закона 250/2021 Coll., которое в рамках своей деятельности прошло подготовку по правовым и другим нормам обеспечения безопасности и гигиены труда4) для деятельности (эксплуатация, монтаж, обслуживание и ремонт) на электрооборудовании и вблизи него, было обучено возможным источникам и причинам рисков на электрооборудовании и вблизи него, было предупреждено о возможных опасностях от электрооборудования, было ознакомлено с процедурами оказания первой помощи в случае поражения электрическим током и прошло проверку этих знаний;

знающее лицо, чей экзамен в соответствии с настоящим Положением истек, также считается проинструктированным лицом, и это лицо может восстановить уровень компетентности знающего лица после успешной сдачи экзамена на компетентность для осуществления деятельности в электротехническом секторе.

    NV 194/2022 Coll., § 4, параграф 1.